1883 Vincent van Gogh - Leżąca krowa - Haga

vincentvangoghlecakrowahaga.jpg